Miljø & Klima

Forbud mod landbrugsdrift ved vandboringer - Ærø skal være pilotprojekt for Danmark

Næste år vil der komme et lovkrav om forbud mod brug af sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvis det ikke er lykkedes at få en frivillig aftale med jordejerne. Ærø har som en af de eneste kommuner indgået aftaler med de fleste.

Læs mere
Befolkningen på Ærø er nu igen under 6.000

Flugten fra storbyerne under coronaen er slut og det mærkes også på Ærø, hvor tilstrømningen toppede i juni 2022: Ærø nåede op på 6.083 personer. 

Læs mere
Ærø er sat på bænken i ny milliard-aftale om vindmøller

Energiselskabet Andel har planer om 2-3 havvindparker syd og øst for Ærø, men med den nye gigantplan for udbygningen af havvindmøller er øens nye guldminer sat på midlertidig pause.

Læs mere
Vindmøller kan opføres i Olde Mark, Kattemose, Vejsnæs, Leby Kobbel eller Birkemose

De 5 bedste områder på Ærø til opførelse af vindmølleparker er nu udpeget af rådgivningsfirmaet Urland, som havde fået opgaven af Ærø Kommune. Formålet var at udpege vindmølleområder med henblik på opfyldelse af Ærøs Klimaplan.

Læs mere
Bregninge, Vindeballe, Rise og Marstal udpeget til solcelleparker

Der er nu udpeget de 4 områder hvor det vil være oplagt at opføre solcelleparker for at opfylde Ærøs Klimaplan. Rådgiverfirmaet Urland har på opdrag af Ærø Kommune fundet de 4 bedste områder til placering af solcelleanlæg.

Læs mere
Ærø: Ingen nye giftstoffer i drikkevandet

Miljøstyrelsen har for 4. år i træk udført masse-screening for pesticidstoffer i grundvand i forbindelse med Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi.

Læs mere
Ny statsgaranti på lån til varmepumper på Ærø

Folketinget har vedtaget en ny lov om statsgaranti på lån til udskiftning af oliefyr i landdistriktsområder uden fjernvarme, altså det meste af Ærø udenfor byområderne Marstal, Ærøskøbing og Rise.

Læs mere
Flere penge til udskiftning af Ærøs 720 oliefyr

Folketinget har indgået aftale om ekstra 112 millioner kr til at hjælpe husstande af med oliefyr og gasfyr, og 88 millioner til at hjælpe fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme.

Læs mere
Dyrere at køre varer til Ærø - 1,30 kr per km

Det bliver dyrere at køre varer til Ærø, da lastbiler skal betale 1,3 kr per km fra 2025. I første omgang er det kun de større over 12 tons, men fra 2027 bliver det også varebiler over 3,5 tons. Afgiften svarer til en stigning på 3-4 kr per liter diesel, ifølge Dansk Industri.

Læs mere
Giver 2,1 millioner til rent drikkevand på Ærø - topper Danmark

3 vandselskaber får 2,1 millioner kr til at sikre rent drikkevand på Ærø, mens 1 vandselskab kom for sent da puljen allerede var opbrugt.

Læs mere
Udenfor: Nye skraldespande på hele Ærø

Den 1. april 2023 træder den nye affaldsordning i kraft. Det betyder derfor, at de nuværende skraldespande ved blandt andet busstoppesteder fjernes. I stedet sætter Ærø Kommune 30 til 40 sorteringsstationer op på hele Ærø, hvor det er muligt at aflevere sit skrald.

Læs mere
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som ligger 21 km vest for golfbanen på Ærøs spids. Her skal stilles 23 havvindmøller op.

Læs mere
Ærøfonden i top med tilskud til energiprojekt

Ærøfonden fik det næsthøjeste tilskud til et nyt energifællesskab på Ærø. Det viser en ny oversigt fra Energistyrelsen

Læs mere
112 milliarder for at tilslutte vindmøller og sol til elnet - Ærøs chance

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser der er behov for investeringer i elnettet på 112 milliarder kr frem mod 2040. Det er for stort et beløb og derfor vil Folketinget have investeringerne i vind og sol til at ligge tættere ved forbrugsstederne, altså større byer, elfærger og store fabrikker. Eller Tyskland.

Læs mere
Vindmøllepark til 5 milliarder til Ærø - 1 milliard udbydes til ærøboere

4 km fra kysten i Bregninge vil energiselskabet Andel opføre en havvindmøllepark. Den skal opføres på det lavbundede område Voderup Flak.

Læs mere
Statslån på 150.000 kr til udskiftning af oliefyr på Ærø

Fra den 1. april kommer der statsgaranterede lån til at udskifte oliefyr i de boliger på Ærø, der ikke kan få fjernvarme. Loven er på vej igennem systemet i Folketinget.

Læs mere
Nu er der 598 km diger på Ærø - vækst på 134 km

Siden 2019 har Ole Falkentorp fra Ærø Museum travet øen igennem for at finde alle diger. Der var i forvejen 481 km jord- og stendiger på Ærø, men 17 km er forsvundet, til gengæld er der opdaget 134 km.

Læs mere
Anlægger 160.000 kvm skov med kunst ved Skovby og Leby

Turist- og erhvervsforeningen har indgået en betinget købssaftale med 2 landmænd om køb af 160.000 kvm landbrugsjord ved Skovby-Leby for 1,8 millioner. Det skal nu omlægges til en kunstskov.

Læs mere
Landmænd får 8-13 kr per kvm for sprøjtefrie områder ved vandboringer

- Der kommer 700.000 kvm boringsnære beskyttelses-områder på Ærø og der bliver udbetalt 6,7 millioner i erstatning til landmændene. Det vil give en udgift på 1.600 kr per husstand, fortalte natur- og planmedarbejder Kirsten Johansen på Grønt Råds møde.

Læs mere
Ærø får 1,2 millioner kvm urørt skov ved Rise

Det er nu besluttet at Gråsten Nor-området i det østlige Ærø skal være urørt skov. I alt 1,2 millioner kvm i et spredt område øst for Rise bliver omfattet af den statslige Naturstyrelsens vedtagelse af urørt skov.

Læs mere
Miljøstyrelsen: Marstal, Ærøskøbing og Søby får penge fra drikkevandsfond

Især Agersø, Omø, Ærø og Langeland er blevet prioriteret af Miljøstyrelsens Drikkevandsfond: Det er svært at skaffe rent vand, hvis grundvandet bliver forurenet, fordi der ikke er nye indvindingsområder tæt på.

Læs mere
Bedre vand: Ålegræs ved Ærøskøbing og Marstal - stenrev på Sydsiden af Ærø

Det er planlagt at investere 3 millioner i ålegræs og stenrev ved Ærøs kyster for at forbedre vandkvaliteten og dyrelivet. Der er søgt om samlet 34 milllioner fra Velux-fonden til projekter i Lillebælt og det sydfynske øhav.

Læs mere
11 byer på Ærø har PFAS-grunde

PFAS-forurenede grunde findes på det meste af Ærø, men med koncentration i de 2 industribyer Marstal og Søby - Ærøskøbing er sluppet nådigt, fordi byen ikke havde nogen industriel udvikling efter Tyskland opgav øen efter krigen i 1864.

Læs mere
Ærøs landmænd får 7 millioner for at tage 700.000 kvm jord ud af drift

Der er nu indgået aftaler med en række landmænd på Ærø om at tage 700.000 kvm jord ud af normal drift. Formålet er at sikre områderne omkring Ærøs 30 vandboringer for nedsivning fra gødning og sprøjtning.

Læs mere
16 aftaler om stop for landbrugsdrift ved Ærøs vandboringer - Danmarks højeste

På Ærø er der indgået 75 % aftaler med landmændene, mens det for resten af Danmark kun er 5 %. Der er udlagt 22 områder ved vandboringer på Ærø, som skal tages ud af intensiv landbrugsdrift, for at undgå nedsivning af pesticider til grundvandet.  

Læs mere
Afslag på pilerensningsanlæg - ligger i Ærøs strandbeskyttelseszone

Omkring 1/4 af Ærø ligger i den 300 m strandbeskyttelseszone og det giver udfordringer, også når der sættes grønne initiativer igang - det er ikke kun betonhoteller og rigmandsvillaer der stoppes (den oprindelige tanke).

Læs mere
Ærø får tilskud til at igangsætte fjernvarme i Søby

Ærø Kommune har modtaget statstilskud til at planlægge fjernvarme i Søby og få oliefyrene på resten af øen væk. I Ærøskøbing, Marstal, Rise og Dunkær er der allerede fjernvarme.

Læs mere
Afslag på pilerensningsanlæg - ligger i strandbeskyttelseszonen

Omkring 1/4 af Ærø ligger i den 300 m strandbeskyttelseszone og det giver udfordringer, også når der sættes grønne initiativer igang - det er ikke kun betonhoteller og rigmandsvillaer der stoppes (den oprindelige tanke).

Læs mere
Ærøskøbing Fjernvarme vil bygge for 18 millioner

I den østlige udkant af Ærøskøbing vil fjernvarmeselskabet udvide. Prisen er 18 millioner i første omgang og siden skal der forventeligt investeres 8 millioner. 

Læs mere
Ærø topper nye energifællesskaber med 100 % og får topstøtte

Staten har afsat 16 millioner fra 2022-25 til lokale energifællesskaber og klimaomstilling. For større projekter gælder, at Energistyrelsen vurderer projekterne og Ærø kom ud med 100 point af 100 mulige.

Læs mere
Ærø udleder 50.000 tons CO2

Det er færgerne, køerne og grisene der står for 87 % af CO2-udledningerne på Ærø. Samlet afgav Ærø 50.000 tons CO2 hvilket er en stigning på 2 %, ifølge Ærø Energi- og Miljøkontor. 

Læs mere
108 m mole i Ommel stoppet - håbet er nu en frilandsby

Den nye 108 m mole i Strandbyens Havn i Ommel til 1,5 millioner er blevet stoppet.

Læs mere
Havørreder på Ærø skal være bæredygtige - og 350.000 mærkes i 2023

Ærø og Fyn er blevet et mekka for havørred, og derfor skald er trækkes flere turister til. Et omdrejningspunkt er Fyns Laksefisk, som dog har økonomiske udfordringer. Det vil de 10 kommuner der står bag Havørred Fyn løbende hole øje med for at sikre at den gode ørred-udvikling fortsætter.

Læs mere
160.000 kvm skov ved Skovby og Søbygaard på vej

Der er afsat 1,5 millioner fra kommunen til medfinansiering af  skovrejsnings-projekter - der skal plantes 500.000 kvm ny skov frem til 2050. Det første projek bliver på 160.000 kvm ved Skovby på det vestlige Ærø.  

Læs mere
2023-plan: Fjernvarme-projekt i Søby og Vestærø

Ærø Kommune har fået statstiskud til at sætte gang i en fjernvarmeplan for Søby og Vestærø.

Læs mere
Ingen PFAS-forurening i Ærøs drikkevand

- Alle vandværker på Ærø har kontrolleret drikkevandet for PFAS og de 4 stoffer med lav kravværdi PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS, siger adm. direktør Jesper T. Andersen fra Ærø Forsyning.

Læs mere
UNESCO kommer til Ærø på kontrolbesøg i 2023 om geopark

Ærø bliver en del af verdensarven når Geopark Sydfyn bliver godkendt af FN-organisationen for kultur UNESCO. Ansøgningen er lige nu hos UNESCO-sekretariatet i Paris.

Læs mere
Særordning med affald til Ærøskøbing og Marstals gamle huse

I de dele af Ærøskøbing og Marstal hvor det vil være svært at få 240 liters affaldsbeholdere ind bliver der en særordning hvor affald kun skal deles i 8 typer. Og det kan samles i særlige farvede sække.

Læs mere
Hver husstand skal betale 1.200 ekstra for skraldespande

For en gennemsnitlig husstand vil prisen stige med 1.200 kr om året når det nye 10-delte skraldesystem starter - der skal betales fra 1. januar og i april kommer systemet i gang i praksis.

Læs mere
11.000 affaldsbeholdere står nu på Ærø og skal i brug 1. april

Fra den 1. april skal Ærø-boerne sortere deres affald i 10 forskellige dele. Til formålet er der kommet 11.000 affaldscontainere der kan rumme 240 l, som nu skal ud til Ærøs husstande. De store 370 liters containere kommer til december og 660 liters affaldscontainere leveres til februar.

Læs mere
Netto på Ærø vil konkurrere om billig strøm til elbiler

Der skal opsættes 2 elladere ved Netto i Ærøskøbing. De skal konkurrere på prisen med Ærøfondens ladestandere, som står ved tennisbanen i Ærøskøbing og ved feriecentret Marinaen - bare 100 m fra Netto.

Læs mere
1,2 millioner kvm mellem sommerhus-område og Ærøskøbing skal sættes under vand

Det 1,2 millioner kvm område Stokkeby Nor øst for sommerhus-området Borgnæs skal sættes under vand om sommeren for at give plads til flere dyr og planter. Det er planen for 2023.

Læs mere
Fund af PFAS-forurening i 5 boringer på Ærø - nye krav fra januar

Ud af de 97 vandboringer i Danmark hvor der er konstateret PFAS-forurening ligger de 5 i Marstal-området. Fra 1. januar kommer der nye regler for drikkevandet i Danmark, hvor der skal måles for PFAS-stoffer - til gengæld forsvinder 9 stoffer fra giftlisten, da de efterhånden er forsvundet.

Læs mere
31 områder på Ærø skal ændres med ny klimaplan

Ærøs klimaplan er nu blevet godkendt af det C40 netværket, som er et globalt netværk af storbyer, der vil lægge sig i selen for at gøre kloden bæredygtig. Kommuner kan tilslutte sig målsætningerne og Ærø er nu den 4. fynske kommune der har fået godkendt sin 31 punkts klimaplan.

Læs mere
Mærkning af alle havørreder på Ærø fra foråret 2023

Nu starter historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark. Fra foråret 2023 vil ALLE udsatte ørred-smolt på Ærø, Fyn og Langeland være mærket. De mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, som vil give et klart billede af udsætningernes effekt.

Læs mere
Pesticider i drikkevandet - Ærø topper med 100 %

Ærø har som den eneste kommune pesticider i 100 % af alle drikkevandsboringer i de sidste 5 år. Halvdelen af boringerne overskrider grænseværdierne.

Læs mere
GEUS: Borgnæs, Vitsø, Kragnæs og Drejet forsvinder

4 områder på Ærø vil blive oversvømmet hvert 1-5 år viser et nyt studie fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser: Det drejer sig om Drejet og  Kragnæs på det østlige Ærø, sommerhusområdet Borgnæs vest for Ærøskøbing og Vitsø-området ved Søby.

Læs mere
Søby Vandværk skal betale 1,6 millioner for jord - vandregninger stiger

Søby Vandværk skal betale cirka 1,6 millioner til de landmænd der får inddraget deres jord i de områder hvor der indvindes  drikkevand, BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO. Beboerne på det vestlige Ærø skal samlet betale ekstra 250.000 kr om året. Det forventes, at vandregningen stiger med 3-400 kr årligt per bolig.

Læs mere
Projekt skal genoprette livet omkring Ærø

Det står skidt til under havoverfladen, og det gælder i særdeleshed omkring Ærø og Det Sydfynske Øhav. Derfor er Ærø og de sydfynske og sydjyske kommuner gået sammen om at genoprette livet på havbunden.

Læs mere
Varmepriser stiger med 40 % i Marstal og 0 i Ærøskøbing

Den folkelige modstand der stoppede solvarmeanlægget i Thorup betyder, at det østlige Ærø får markante fjernvarmestigninger, for Marstal og Rise Fjernvarme er afhængig af flis og træpiller, mens Ærøskøbing Fjernvarme klarer sig med halm og sol - hvor priserne er i ro.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen vedtager ekspropriation af 650.000 kvm jord

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget at ekspropriere 650.000 kvm landbrugsjord for at beskytte drikkevandet. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation, for så bliver betalingen skattefri.

Læs mere
Lokal fond skal udvikle solparker og vindmøller på Ærø

Med en 1/2 million fra Ærø Kommune og forventeligt et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen vil Ærøfonden nu sætte en borgerfællesskab i gang der skal stå for udbygningen af vindmøller og solparker på Ærø. Fonden bidrager selv med 250.000 kr.

Læs mere
10 PFAS-steder: Leby, Ærøskøbing, Marstal og Rise Mark

På Ærø er der fundet 10 PFAS-steder og heraf er allerede 1 fundet med større forurening end den fastsatte grænseværdi. 

Læs mere
Giver 1 million til Geo-festival på Ærø og Sydfyn

Region Syddanmark giver 1 million til en årlig festival i 2023 på Ærø og Syddanmark.

Læs mere
653 ejendomme på Ærø skal miljø-kontrolleres - og nyt forbud fra 1. juli

Frem til oktober vil en miljø-kontrollant vandre Ærø tyndt for at kontrollere de 12 millioner kvm beskyttet natur på Ærø - og for at se om der er kommet nye naturområder til der skal ind under Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev