Miljø & Klima

Ærøs elforbrug dækkes 100 % af sol og vind

Som det fremgår af figuren, så har det i hele 2023 været muligt, at dække hele elforbruget på Ærø med sol og vind.

Læs mere
Ærøs CO2-udledning falder med 7.000 tons

Udledningen af CO2 på Ærø falder med lidt over 4 % om året viser en status for øens Klimamål per 1. juni 2024.

Læs mere
Energiforbrug i kommunens bygninger er faldet 8 % på 5 år

Ærø har sat som klimamål, at 15 % af kommunens bygninger skal væres kåret væk i 2025. På de sidste 5 år er det dog kun lykkedes at skære 8 % af energiforbruget.

Læs mere
500 oliefyr på Ærø skal afskaffes - i 2025 skal der kun være 300 tilbage

Der skal i 2025 kun være 300 oliefyr tilbage på Ærø, hvis øens Klimamål skal opfyldes. Lige nu er der 500 oliefyr tilbage. 

Læs mere
Ærøs nye skove skal ligge ved Marstal, Rise og Søby

Der skal plantes 2.500 millioner kvm ny skov i Danmark, ifølge den nye miljøplan, som 3-partsforhandlingerne er nået frem til. På Ærø er der udpeget 3 områder hvor det vil være bedst at plante skov: Marstal, Rise og Søby. 

Læs mere
EU giver 80 millioner til naturprojekter på Ærø og Fyn

Der er nu indsamlet 123 millioner kr til at udvikle naturområder på Ærø, Langeland og Fyn. EU er netop kommet med 80 millioner kr.

Læs mere
Testanlæg for solceller i Rise

Ærø Borgerenergifællesskab har indgået en aftale med Rise Fjernvarme om et mindre testanlæg med solceller, som borgere og virksomheder kan investere i.

Læs mere
Bygger dige på Birkholm

Øen Birkholm ved Marstal blev ramt af oversvømmelse mellem det indre og ydre dige. Det har medført et behov for renovering af det indre dige.

Læs mere
Ærø: Kystsikring - Folketinget bevilger 150 millioner

Foketinget afsætter 150 millioner kr til kystsikring målrettet de steder, hvor risikoen er størst (Læs: Ærø).

Læs mere
Ærøs landmænd har opfyldt lavbundskrav - derfor ikke penge fra nye 33 millioner

Som den eneste kommune i Danmark har Ærø indgået alle aftaler med øens landmænd om at tage de våde jorder ud af drift, de såkaldte lavbunds-arealer. Derfor får Miljøministereits nye pulje på 33 milllioner kr ingen betydning - den tllbydes de kommuner der har været fodslæbende.

Læs mere
Ærø: 2 søer og 6 vandløb skal rettes op fra dårlig tilstand

Der skal sættes massivt ind overfor Ærøs vandløb og søer, da de fleste er i dårlig miljømæssig stand. Det fremgår af den nye Spildevandsplen der gælder frem til 2027. 

Læs mere
Ærø: Søger om 6 storm-projekter til 26 millioner

I starten af maj er der deadline for ansøgning om støtte til reparation af de steder på Ærø der blev ramt af stormfloden i oktober. Kommmunen har nu udpeget de 6 projekter der skal fokuseres på.

Læs mere
20 millioner kvm udlagt til vindmøller og solparker på Ærø

Når den overordnede kommuneplan for Ærø bliver vedtaget i starten af 2025, så har enhver ejer, der har jord i de udpegede områder til vedvarende energi, ret til at opføre en solpark eller vindmøller, ifølge ministeren for landdistrikter (Læs: Ærø). Lige nu er 20 millioner kvm udpeget.

Læs mere
Anlægger 6 søer i Græsvænge

Græsvænge i den vestlige udkant af Marstal bliver beriget med 6 søer på i alt 4.250 kvm.

Læs mere
Ærø skal have 200.000 kvm solparker og 2 vindmøller - eller endnu flere

Der skal udlægges 200.000 kvm solparker rundt på Ærø for at opfylde behovet. Det fremgår af det nye årsregnskab for Ærø kommune. Desuden skal der opføres 2 større vindmøller.

Læs mere
5 vindmølle-områder og 4 solparker udvalgt på Ærø

Ærø kommune har udpeget 5 områder til nye vindmøller og 4 steder til solparker. Med Folketingets nye Klimaaftale om mere energi fra sol og vind på land bliver Ærø kommune forpligtet til at lave en lokalplan der tillader det.

Læs mere
Udvidelse af solpark i Ærøskøbing vedtaget

Udvidelsen af Ærøskøbing Fjernvarmes område med solpaneler i den østlige del af byen er nu blevet vedtaget i en ny lokalplan. 

Læs mere
Ny sprøjtemiddel-lov skal presse resten af Danmark til Ærø-niveau

Ærø er fortsat den eneste kommune der har indgået alle aftaler om en beskyttelses-zone omkring drikkevandssboringer. På landsplan er det dog ikke gået godt, så nu kommer en ny lov der påbyder kommunerne at kræve beskyttelses-zoner - de skal nå Ærø-niveauet senest til december.

Læs mere
Ny undersøgelse: Der skabes nok drikkevand på Ærø

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. Men på Ærø er forbrug og nyt drikkevand i balance.

Læs mere
4 områder udpeget til solparker - Leby, Bregninge-Vindeballe, Græsvænge og St. Rise

Her i 2024-25 vil det blive besluttet hvor Ærøs nye solparker skal opføres. Rådgivningsfirmaet Urland har for kommunen udpeget de områder hvor det er mest oplagt at placere dem.

Læs mere
Varmeplan for Ærø færdig i efteråret 2024

Folketinget vil have udfaset olie og gas og har derfor pålagt kommunerne at lave en varmeplan, hvor især mulighederne for fjernvarme skal ind i billedet. Der gives 148 millioner i tilskud her i 2024, men det når Ærø ikke.

Læs mere
Ærø skal have 9 stenrev

Der skal anlægges 9 stenrev ved Ærø. Desuden skal der anlægges 5 stenrev op mod Svendborg og Faaborg kommuner.

Læs mere
El-busser på Ærø udskydes til 2027

Jesper Bus får forlænget sin kontrakt med sine nuværende dieselbusser frem til sommeren 2027. Oprindeligt skulle nye el-busser køre fra foråret 2022, men der kunne ikke opnås enighed mellem kommunen og Jesper Bus.

Læs mere
Turbo på nye solparker og vindmøller på Ærø - klager skal afkortes

For at undgå forsinkelser på solcelle- og vindmølleprojekter fremsætter regeringen et nyt lovforslag, hvor klager fra Ærø-borgere skal være afvist eller godtaget på 6 måneder.  

Læs mere
Investerer 19 millioner i kloakker på Ærø

Frem til 2027 vil det kommunalt-ejede Ærø Vand renovere øens kloakker og rensningsanlæg. Det vil koste 19 millioner kr, ifølge den nye Spildevandsplan 2027, som er sendt i høring frem til den 19. marts.

Læs mere
Ærøs 5 strande er i top

Generelt er badevandskvaliteten på Ærø god og overholder de gældende EU-regler, ifølge Spildevandsplan 2023 - 2027 for Ærø.

Læs mere
Ærøs 2 søer har det skidt - nu skal de ordnes

Både Vitsø Nor på Vestærø og Bjergene Sø på Uhrehoved i Ærøskøbing får betegnelsen "Dårlig økologisk tilstand" i Ærøs nye Vandområdeplan frem til 2027.

Læs mere
Gråsten Nor og Odderens Bæk i top - 6 vandløb skidt - se dem her

Ud af Ærøs 9 større vandløb, så er 6 i dårlig stand, mens 3 er i god stand. Ærø har sendt en Spildevandsplan 2027 i høring - planen er at alle 9 vandløb skal løftes op til god økologisk tilstand.

Læs mere
Kystdirektoratet: Marstal overlever nye stormfloder - undtagen Eriks Hale

Kystdirektoratet har analyseret alle Danmarks kyststrækninger og deres risiko for oversvømmelser og erosion (Læs: Vandet bider stykker af landet). For Marstal er risikoen begrænset og forslaget er, at man ikke gør noget for det eksisterende, men ikke lægger nye bygggerier i lavtliggende områder.

Læs mere
Kystdirektoratet: Ærøskøbing overlever nye stormfloder

Stormfloder vil ikke ramme området der starter ved Ærøskøbing Camping og Strandskoven ud omkring Uhrehoved og slutter ved Ærøskøbing Lystbådehavn. Strækningen er 9 km lang.

Læs mere
Stærkt stigende grundvand på Ærø

Ærø er en af de kommuner i landet hvor grundvandet vil stige mest på grund af den øgede mængde regn. Det vil give flere oversvømmelser i lavninger på Ærø, ifølge en ny rapport fra tænketanken Concito.

Læs mere
60.000 kvm strandroser skal ryddes ved badehusene i Ærøskøbing og på Ærø

For at fjerne strandroserne på Ærø skal  strandene graves i 1-2 meters dybde. I 2022 blev strandroserne omkring badehusene på Vesterstrand i Ærøskøbing forsøgsvist skrabet bort. Nu skal strandroserne fjernes igen - og nu over hele Ærø, i alt 60.000 kvm, ifølge Ærøs nye naturforbedringsplan. Det vil koste cirka  2 millioner kr og efter et år vil 10 % være tilbage igen.

Læs mere
Ærø: 910.000 kvm ekstra natur frem til 2027

Der skal udlægges 910.000 kvm ekstra natur på Ærø frem til 2027, ifølge den nye handleplan for Ærø der kommer i høring frem til den 27. april.

Læs mere
Forurening og oprensning i 2024: Søby og Ærøskøbing

Der er udpeget 2 steder på Ærø, hvor Region Syddanmark vil rense op. Det ene er i Søby og det andet er i Ærøskøbing.

Læs mere
Netto-grund får plastik-dug - at fjerne jord koster 3 millioner

Når Netto bygger 1.200 kvm i Marstal skal der lægges en dug ned mod olieforureningen. Hvis Netto vælger at køre den forurenede jord bort vil det koste maksimalt 3 millioner kr.

Læs mere
Havneudvidelse i Ærøskøbing skal miljø-undersøges i 2024-2025

Udvidelsen af Ærøskøbing Havn til de 2 nye større færger og et dobbelt så stort areal til biler skal nu miljø-undersøges, for at se på virkningerne af hele området.

Læs mere
Nye solparker og vindmøller på Ærø på vej

Mange mindre nye solparker og vindmøller skal opføres på Ærø. Bag det nye projekt står andelsselskabet Ærø Borgerenergifællesskab, der blev oprettet i december.

Læs mere
Her er de 600 km nye begrænsninger på Ærø

Der er nu 600 km jord- og stendiger på Ærø, der er udpeget som beskyttede. Den endelige Ærø-plan har været omkring Slots- og Kulturstyrelsen og skal vedtages endeligt i starten af det nye år af Kommunalbestyrelsen.

Læs mere
Uddybning af Ærøs havne og sejlrender begrænses

Når opgravede sten og sand fra uddybning af havne og sejlrender dumpes (kaldet klapning) kan der ske skader på miljøet på havbunden, det skal reduceres bla. ved at forbyde det på vanddybder under 6 m. Der må fremover ikke dumpes i iltsvindssæsonen, altså i sommerhalvåret.

Læs mere
Opgravning af sand, grus og sten fastholdes ved Ærø - skal indskrænkes

Syd for Ærø er det eneste sted til opgravning af sand, grus og sten omkring Fyn og Sønderjylland. Det fastholdes i tilretningerne til den nye Havplan for Danmark. Området starter 3 km syd for Ærøs sydspids.

Læs mere
Muslinge- og østers-opdræt ved Ærø fjernes

Området til muslinge- og østers-opdræt ved Ærø skal fjernes i en ændring til den nye Havplan, der trådte i kraft så sent som i september 2023. 

Læs mere
Køb af 160.000 kvm ny kunst-skov ved udstillingscentret Søbygaard

160.000 kvm landbrugsjord mellem udstillingscentret Søbygård og Skovby er nu blevet købt og i 2025 går arbejdet med at plante skoven i gang. Samlet pris er 2,4 millioner.

Læs mere
150 millioner til diger - også på Ærø + ny digeplan

Staten har afsat 150 millioner til en kystbeskyttelsespulje  her i 2024. Kystdirektoratet er desuden i gang med at vurdere 240 kilometer af Danmarks diger.

Læs mere
Intet iltsvind rundt om Ærø

En ny rapport fra Aarhus Universitet viser, at der er sket en forbedring af vandet omkring Ærø, mens der generelt er sket en forværring af iltsvindet i de danske farvande og fjorde fra oktober til november.

Læs mere
Ærø: Eneste kommune der beskytter drikkevandet 100 %

Ærø er det eneste sted i landet hvor landmænd 100 % er gået med til at beskytte drikkevandet ved at oprette sprøjtefrie zoner. De såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder, BNBOer.

Læs mere
Marstal-, Store Rise- og Søby-området har for meget nitrat i drikkevandet

Nitrat i vandet kan give helbredsproblemer og nu er det kortlagt hvor der er for meget nitrat. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS).  

Læs mere
Stormfloden på Ærø koster 50 millioner til veje, havne og diger

240.000 millioner kr skulle Danmark betale hvis landet havde de samme stormflodsskader som Ærø har fået. Her står kommunen med en regning på 50 millioner kr til udbedringer - den samlede årlige skat på Ærø er 250 millioner kr.

Læs mere
Iltsvind forsvandt med stormfloden, kun slemt mellem Ærø og Als

Stormfloden havde en positiv effekt på iltsvindet i havet omkring Danmark, fordi der var så meget turbulens og frisk vand blev blæst ind. I den nyeste iltsvindsanalyse er det kun slemt mellem Ærø og Als.

Læs mere
Elbusser til Ærø - Jesper Bus kan få 10 års-kontrakt

Fra 1. januar kan der gives 10 års kontrakter på elbusser på Ærø, da Folketinget kommer med en lov, der skal give Jesper Bus og andre incitament til at købe elbusser.

Læs mere
Naturskaderådet: Der var stormflod på Ærø og der gives erstatning

Naturskaderådet har afgjort hvor der var stormflod den 20.-21. oktober og Ærø er omfattet.

Læs mere
Solpark udvides i det østlige Ærøskøbing

Ærøskøbings Fjernvarmes område med solpaneler skal udvides så det fuldt ud kan dække sommerens varmebehov. Der skal opføres 1.500 kvm solpaneler i erhvervsområdet ved rundkørslen til Marstal. Desuden skal der opføres en 3.000 kubikmeter varmetank til afløsning af en lille tank på 500 kubikmeter.

Læs mere
Ingen sol og vind på Ærø i de kommende energiparker

Efter de fejlslagne projekter i Thorup ved Store Rise og på de lavbundede områder syd og øst for Ærø, så bliver øen ikke en del af de kommende sol- og vindparker. Det fremgår af regeringens nye forslag til bæredygtig energi. 

Læs mere
Dødt vand på sydsiden af Ærø, ved Søby og ned til Ærøskøbing - godt vand i Marstal

Det Sydfynske Øhav med Ærø er et af de hårdest iltsvindsramte i Danmark. Der er godt vand i den østlige del af Ærø omkring Marstal, mens det står slemt til vest for Ærøskøbing, op til Søby og ned langs sydkysten.   

Læs mere
Ærøs affald halter - ny 2032-model skal gøre det bedre

Frem til den 17. november er den nye affaldsplan for Ærø frem til 2032 i høring. Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes 12-årige affaldsplaner, hvor der også kigges på, om man har nået de tidligere mål. Her halter Ærø efter. 

Læs mere
Ærø: 6 nye vindmøller og 10-dobling af solpaneler på Ærø

Selvforsyning med el vil kræve en fordobling af Ærøs årlige vindproduktion og en 10-dobling af solcelleproduktion i takt med at elforbuget vokser kraftig på Ærø med elbiler, elfærger og varmepumper. Men dertil kommer, at ved ekstrem-hændelser skal der ínstalleres endnu mere sol og vind.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev